سرور پکس

ارتباط با سرور پکس مركز تصویربرداری پزشكی پارس توسط پزشكان مختصص